Onze diensten: Thuiszorg

Voor elke zorgvraag hebben wij de juiste expertise in huis:

 • Door (tijdelijke) ziekte of handicap u niet helemaal voor uzelf kunt zorgen
 • Hulp nodig hebt bij het douchen en aankleden
 • Wondverzorging
 • Hulp bij medicatie, stomazorg of andere verpleegkundige hulp
 • Ondersteuning bij dementie
 • Palliatieve zorg / Terminale zorg. Hulp als u ongeneeslijk ziek bent en in uw eigen thuisomgeving verzorgd wilt worden 
 • Verzorging en Verpleging in samenwerking met mantelzorg en ondersteuning van mantelzorg

Kosten:

Sinds 2015 valt de verzorging en verpleging aan huis onder de zorgverzekeringswet. U betaald geen eigen bijdrage meer, ook in het geval dat de zorgverzekeraar niet 100% vergoed. Tevens wanneer de wijkverpleegkundige uw zorgvraag indiceert zitten hier geen eigen bijdragen aan verbonden.

Diensten: Thuiszorg in Den Haag, Zoetermeer, Leiden, Delft, Rotterdam en tussenliggende gebieden

Uitsluitingscriteria:

 

 • Cliënten die alleen Medisch Specialistische Verpleging Thuis nodig hebben, NovaCura Zorggroep kan alleen voorzien in verzorging en verpleging. Mocht een cliënt dit nodig hebben wordt er in overleg een extern MSVT team aangewend;
 • Cliënten die vrijheid beperkende maatregelen nodig hebben; (Zie toelichting ons beleid op Wzd)
 • Wanneer de situatie rond de zorgvraag en/of de zorgvrager maakt dat de veiligheid van de zorgverleners en/ of de zorgvrager niet kan worden gegarandeerd;
 • Wanneer de situatie rond de zorgvraag en/ of de zorgvrager dusdanig is dat NovaCura Zorggroep B.V. onvoldoende kwaliteit en/ of kwantiteit van zorg kan garanderen.
 • Cliënten die NovaCura Zorggroep B.V. niet de zorg kan bieden die zij behoeven en niet geplaatst kunnen worden, en daarmee uitgesloten worden zijn:
 • Cliënten met problematisch, cq. storend gedrag voor de omgeving waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard en niet/ nauwelijks beïnvloedbaar is;
 • Cliënten met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;
 • Cliënten die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren;
 • Cliënten die zeer gewelddadig en/ of psychotisch zijn naar zichzelf en/ of anderen;
 • Cliënten die verbaal zeer agressief zijn;
 • Cliënten en/ of naasten die seksueel intimiderend gedrag vertonen;
 • Cliënten die de hulp van NovaCura Zorggroep B.V. niet accepteren;
 • Cliënten die geen voorwaarden scheppen om zorg veilig en ergonomisch uit te kunnen voeren.

Toelichting Wzd; Betreft de wet en regelgeving Wzd volgt NovaCura Zorggroep het volgend beleid;

Als er geen gevaar of risico is, is er geen acceptabele reden voor een vrijheidsbeperkende maatregel. Cliënten krijgen alleen zorg welke in het zorgleefplan is opgenomen en waar de cliënt mee instemt. Als er situaties ontstaan waarbij de client ernstig nadeel ondervindt zal een heroverweging van het zorgplan plaats vinden waarbij onderzoek gedaan wordt naar de ernst van het risico voor de cliënt of zijn omgeving.

De wijkverpleegkundige volgt de situatie waarbij sprake is van onbegrepen of probleemgedrag waardoor een aanpassing heeft moeten plaatsvinden van het zorgplan. Ze voert multidisciplinaire gesprekken waarbij de client en/of diens vertegenwoordiger betrokken is en waarbij de voortgang van de zorg besproken wordt. Tijdig zal gezocht worden naar doorverwijzing indien vrijwillige zorg niet meer toereikend is waarbij de continuïteit van de zorg gewaarborgd is.